Server Status: Server Time: Players Online: 4
ReverieRO: 30/30/30x

Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on Reverie Ragnarok Online

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Leingod 60 Whitesmith 92 62 None
2 Cauwaiii 50 Whitesmith 97 70 None
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20